کاری نداره کافی این وسایل رو بخرین

شیشه ی رفلکس (همون شیشه هایی که یکطرفشون اینه است و یک طرفشون شیشه)

اینه

قاب عکس یا هرچیز شبیه به اون

و چراغ نور مخفی یا ریسه 

اول شیشه ی رفلکس رو به یه طرف قاب عکس بزنین بعد چراغ رو توی قاب عکس بزارین و در اخر به طرف دیگه ی قاب عکس هم اینه رو وصل کنید.حالا چراغ نور مخفی رو به برق وصل کنید

تمام

منبع : king market |چه طوری یک گودال رو در یک قاب عکس جا کنیم؟ منبع : king market |چه طوری یک گودال رو در یک قاب عکس جا کنیم؟ منبع : king market |چه طوری یک گودال رو در یک قاب عکس جا کنیم؟ منبع : king market |چه طوری یک گودال رو در یک قاب عکس جا کنیم؟ منبع : |چه طوری یک گودال رو در یک قاب عکس جا کنیم؟ منبع : king market |چه طوری یک گودال رو در یک قاب عکس جا کنیم؟ منبع : |چه طوری یک گودال رو در یک قاب عکس جا کنیم؟ منبع : |چه طوری یک گودال رو در یک قاب عکس جا کنیم؟ منبع : |چه طوری یک گودال رو در یک قاب عکس جا کنیم؟ منبع : |چه طوری یک گودال رو در یک قاب عکس جا کنیم؟ منبع : king market |چه طوری یک گودال رو در یک قاب عکس جا کنیم؟ منبع : |چه طوری یک گودال رو در یک قاب عکس جا کنیم؟ منبع : king market |چه طوری یک گودال رو در یک قاب عکس جا کنیم؟ منبع : king market |چه طوری یک گودال رو در یک قاب عکس جا کنیم؟ منبع : king market |چه طوری یک گودال رو در یک قاب عکس جا کنیم؟ منبع : king market |چه طوری یک گودال رو در یک قاب عکس جا کنیم؟ منبع : |چه طوری یک گودال رو در یک قاب عکس جا کنیم؟ منبع : king market |چه طوری یک گودال رو در یک قاب عکس جا کنیم؟ منبع : king market |چه طوری یک گودال رو در یک قاب عکس جا کنیم؟ منبع : |چه طوری یک گودال رو در یک قاب عکس جا کنیم؟ منبع : |چه طوری یک گودال رو در یک قاب عکس جا کنیم؟ منبع : |چه طوری یک گودال رو در یک قاب عکس جا کنیم؟ منبع : |چه طوری یک گودال رو در یک قاب عکس جا کنیم؟ منبع : |چه طوری یک گودال رو در یک قاب عکس جا کنیم؟ منبع : |چه طوری یک گودال رو در یک قاب عکس جا کنیم؟ منبع : |چه طوری یک گودال رو در یک قاب عکس جا کنیم؟ منبع : |چه طوری یک گودال رو در یک قاب عکس جا کنیم؟ منبع : |چه طوری یک گودال رو در یک قاب عکس جا کنیم؟ منبع : |چه طوری یک گودال رو در یک قاب عکس جا کنیم؟ منبع : |چه طوری یک گودال رو در یک قاب عکس جا کنیم؟ منبع : |چه طوری یک گودال رو در یک قاب عکس جا کنیم؟ منبع : |چه طوری یک گودال رو در یک قاب عکس جا کنیم؟ منبع : |چه طوری یک گودال رو در یک قاب عکس جا کنیم؟ منبع : |چه طوری یک گودال رو در یک قاب عکس جا کنیم؟ منبع : |چه طوری یک گودال رو در یک قاب عکس جا کنیم؟ منبع : |چه طوری یک گودال رو در یک قاب عکس جا کنیم؟ منبع : |چه طوری یک گودال رو در یک قاب عکس جا کنیم؟
برچسب ها : چراغ ,شیشه